WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

 

 

CHOOSE YOUR LANGUAGE

PL                ENG

Wymogi edytorskie Pobierz

Informacja dla autorów

Nadsyłane artykuły muszą być oryginalnymi pracami ich twórców, niepowinny być nigdzie wcześniej publikowane ani oddane do publikacji
w żadnym innym czasopiśmie.

 

Język publikacji

Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim, ze streszczeniami w obu wymienionych językach. Istnieje także możliwość nadsyłania dwóch wersji językowych tego samego artykułu.

 

Tryb publikacji

Artykuły prosimy nadsyłać na adres:

gospodarka@uni.lodz.pl

Prosimy o podanie danych autora oraz adresu e-mail do korespondencji.

Po odebraniu artykułu w redakcji, do autora zostanie przesłana wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji. Wszelkie dalsze uzgodnienia odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Procedury recenzowania tekstów

Teksty podlegają ocenie wewnątrz redakcji pod kątem zgodności treści z

profilem czasopisma a następnie poddawane recenzji przez dwóch

niezależnych recenzentów zewnętrznych.

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu redakcja bierze pod uwagę następujące kwestie:

• Czy tematyka artykułu jest zbieżna z profilem czasopisma?

• Czy poruszane zagadnienia są aktualne i czy prowadzona analiza wnosi
  nowe spojrzenie na prezentowany temat?

• Czy analiza jest dobrze osadzona w teorii ekonomii?

• Czy w tekście znajdują się odwołania do najnowszych publikacji?

• Czy tekst napisany jest poprawnie pod względem językowym?

 

Wymogi edytorskie Pobierz

 

W trosce o jakość i przestrzeganie wysokich standardów etycznych redakcja kładzie szczególny nacisk na przeciwdziałanie zjawiskom "ghostwriting" i "guest authorship". Są one przejawem nierzetelności         w nauce i wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie
z poinformowaniem odpowiednich podmiotów (zwłaszcza instytucji zatrudniajacych Autorów i towarzystw naukowych) i odpowiednio dokumentowne. "Ghostwriting" polega na tym, że nie ujawnia się nazwiska osoby, która miała istotny wkład w powstanie artykulu lub nie wymienia się jej nazwiska w podziękowaniach zamieszczonych
w skierowanej do druku publikacji.

 

"Guest authorship" oznacza wymienienie jako autora /współautora osoby, która nie miała żadnego lub miała znikomy udział w powstaniu artykułu.

 

W celu zwalczania tych praktyk redakcja zwraca się do Autorów nadsyłanych artykułów z prośbą o dołączenie do tekstu oświadczenia,
w którym ujawniony zostanie wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji (informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych w przygotowanie tekstu artykułu), a także informacji o źródłach finansowania publikacji. Główną odpowiedzialność za rzetelność tych danych ponosi Autor zgłaszajacy artykuł.

 

Gospodarka w praktyce i teorii / Economy in Practice and Theory