WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

 

 

CHOOSE YOUR LANGUAGE

PL                ENG

Numery archiwalne

 

Gospodarka w praktyce i teorii

nr 2(27)2010 Pobierz

Łukasz Błoch – Powstanie i funkcjo-nowanie unii celnej Wspólnoty Wschodnio-afrykańskiej

Marlena Grzelczak – Credit Scoring jako nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej

Tomasz Lechowicz – Finansowanie nieruchomości w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Dorota Michalak – Zarządzanie ryzykiem pogodowym

Joanna Sołtuniak – Polityka energetyczna a rozwój odnawialnych źródeł energi w Polsce

Agata Szymańska – Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego i jej realizacja w Polsce w latach1999-2009

Joanna Trębska – Analizy symulacyjne zmian struktury wydatków kapitałowych sektora zagranicy i ich wpływu na przychody

w gospodarce polskiej

Przemysław Włodarczyk – Ekspansywne skutki restrykcyjnej polityki fiskalnej. Analiza polskiej gospodarki w latach 2000-2008 w oparciu o model Lane’a Perottiego

 

Gospodarka w praktyce i teorii

nr 1(26)2010 Pobierz

Gospodarka w praktyce i teorii nr 4(37)2014 Pobierz

Gospodarka w praktyce i teorii nr 3(36)2014 Pobierz

Gospodarka w praktyce i teorii nr 2(35)2014 Pobierz

Gospodarka w praktyce i teorii nr 1(34)2014 Pobierz

Gospodarka w praktyce i teorii nr 2(33)2013 Pobierz

Gospodarka w praktyce i teorii nr 1(32)2013 Pobierz

 

Gospodarka w praktyce i teorii nr 2(31)2012 Pobierz

Krzysztof Drachal – The costs and benefits of euro adoption in Slovakia

Radosław Dziuba – System certyfikacji „Czysta Turystyka” podstawowe przesłanki decyzji wdrożeniowej

Katarzyna Kalinowska – Gospodarka na dopingu, czyli jak wywołać kryzys

finansowy gospodarki

Emilia Klepczarek – Dualistyczny model poznawczy i heurystyki Daniela

Kahnemana i Amosa Tversky’ego

Anna Misztal, Wojciech Gasiński – Kryzys zadłużenia państw strefy euro rozpatrywany jako zagadnienie o charakterze dylematu więzienia

Ireneusz Pszczółka – Interwencje walutowe jako element polityki banków

centralnych

Joanna Rydarowska-Kurzbauer – Dynamika zmian PKB a wahania konsumpcji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Elżbieta J.Siek – Elastyczność rynków pracy a bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu

Zbigniew Stachowiak – „Wirtualizacja” urzędów samorządowych w Polsce

Mateusz Walasek – Idee liberalne w polskiej myśli ekonomicznej po II wojnie światowej do lat 70. XX wieku

 

Gospodarka w praktyce i teorii nr 1(30)2012 Pobierz

Ewa Ambroziak, Tomasz Jakubiec - Wpływ wybranych czynników społeczno-gospodarczych na saldo migracji, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego

Radosław Bochan - Funkcjonowanie wybranych rynków oligopolistycznych w Polsce

w aspekcie działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Gert Dragoshi - Sytuacja społeczno-gospodarcza Albanii w kontekście integracji z Unią Europejską

Marta Götz - Wybrane aspekty niemieckich inwestycji w Polsce w kontekście polityki ich cen pozyskiwania

Kamil Michalski - Japonia - nadzór korporacyjny i finanse publiczne

Anna Rydz-Żbikowska - Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz proces jej kształtowania się poprzez zawieranie globalnych porozumień

Bartholomäus Winkler - Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech

 

Gospodarka w praktyce i teorii nr 2(29)2011 Pobierz

Radosław Bochan - Determinanty i konsekwencje wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w technologie informacyjne

Wojciech Gasiński, Anna Misztal - uwarunkowania wzrostu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2011

Anna Gust - Międzynarodowa norma serii ISO 14001 na świecie i w Polsce - porównanie wskaźników środowiskowych wybranych przedsiębiorstw łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Beata Jurkowska - Konflikt cypryjski i jego wpływ na proces integracji Turcji z Unią Europejską

Aleksandra Lech - Liberalizacja sektorów sieciowych - aspekty teoretyczne

Krzysztof Lewandowski - Ocena polityki regionalnej  Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych

Dorota Michalak - Ekonomiczne, społeczne oraz prawne aspekty budowy biogazowni rolniczej w regionie łódzkim

Joanna Sołtuniak - Koszty transakcyjne ex ante jako determinanta rozwoju małych elektrowni wodnych na przykładzie województwa łódzkiego

 

Gospodarka w praktyce i teorii nr 1(28)2011 Pobierz

Krzysztof Drachal - Analiza korelacji liniowej zyskowności wybranych spółek giełdowych i cen ich akcji na rynku polskim

Konrad Dziurdzia - Metamorfoza Kultury i sektora kreatywnego w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem propozycji i środków UE

Izabela Kalinowska - Polsko-chińska współpraca gospodarcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Piotr Krajewski - Wpływ sposobu finansowania wydatków rządowych na oddziaływanie polityki fiskalnej. Ujęcie modelowe

Tomasz Lechowicz - Kryterium przedmiotowe nieruchomości

Eleonora Ratowska-Dziobiak - Banc-assurance jako forma aliansów strategicznych podmiotów na rynku finansowym

Tomasz Serwach - Przyczyny kryzysu finansowego z lat 2007-2008 na rynku amerykańskim

 

Gospodarka w praktyce i teorii / Economy in Practice and Theory